WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2020 r.

1. Wprowadzenie. Akceptacja warunków korzystania z usług

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG, PONIEWAŻ STANOWIĄ ONE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ. Witamy w Stalar, i oferującym sprzedaż produktów na stronie dostępnej pod adresem: https://www.stalar.sg. Korzystanie z Usług Stalar lub kliknięcie akceptacji warunków korzystania z usług lub zgody na nie (jeśli opcja taka zostanie wyświetlona) jest równoznaczne akceptacją przez użytkownika niniejszych warunków korzystania z usług, naszej Polityki prywatności, ujętej w niniejszym dokumencie poprzez odniesienie, a także wszelkich innych zasad i regulaminów witryn, które Hypestar może w dowolnym czasie opublikować, a ponadto oznacza, że użytkownik zobowiązuje się przestrzegać takich warunków. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków korzystania z usług lub Polityki prywatności, wówczas nie może uzyskać dostępu do Usług Stalar ani z nich korzystać. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Stalar lub z nich korzysta, bez względu na to, czy kliknie akceptację warunków, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszych warunkach korzystania z usług. Jeśli użytkownik nie rozumie wszystkich warunków korzystania z usług, przed wyrażeniem zgody powinien zasięgnąć opinii prawnej.

2. Zdolność zaakceptowania warunków korzystania z usług

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE MA CO NAJMNIEJ 18 LAT LUB NIE PODLEGA USTAWOWYM OGRANICZENIOM WIEKOWYM I JEST W PEŁNI ZDOLNY DO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, POSTANOWIEŃ, OBOWIĄZKÓW, OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ I GWARANCJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUG, A TAKŻE DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG. JEŚLI UŻYTKOWNIK MA MNIEJ NIŻ 18 LAT LUB PODLEGA USTAWOWYM OGRANICZENIOM WIEKOWYM, MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG STALAR WYŁĄCZNIE POD NADZOREM RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO LUB ZA ZGODĄ TAKIEJ OSOBY, KTÓRA WYRAŻA ZGODĘ NA TO, BY PODLEGAĆ NINIEJSZYM WARUNKOM KORZYSTANIA Z USŁUG. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA UZNAWANE JEST ZA SPEŁNIENIE POWYŻSZEGO WYMOGU.

3. Świadczone przez nas usługi

W ramach Usług Stalar udostępniana jest internetowa platforma służącą do sprzedaży towarów/usług bezpośrednio pomiędzy Stalar a Nabywcą (dalej „Nabywca”) (dalej „użytkownik”) (łącznie „Strony”). W ramach Usług Stalar na platformie umieszczane są towary/usługi, które użytkownik może kupić, po czym może sfinalizować transakcję w witrynie. Dostęp do odpłatnych towarów/usług jest uzależniony od wyrażenia przez użytkownika zgody i pokrycia odnośnych opłat należnych z tytuł takich towarów/usług. W celu uniknięcia wątpliwości nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczenie użytkownikowi jakichkolwiek towarów/usług, jeśli użytkownik nie zapłaci za nie. Przed złożeniem zamówienia na naszej platformie użytkownik powinien dokładnie sprawdzić wszystkie informacje zawarte w zamówieniu, w tym między innymi nazwę, cenę, ilość, specyfikację, adres dostawy, numer telefonu oraz imię i nazwisko odbiorcy. Użytkownik ponosi ryzyko wszelkich strat, kosztów i wydatków wynikających z tego, że takie informacje są niepoprawne lub błędne albo z tego, że zostały zmienione, w tym między innymi ryzyko opóźnienia lub braku dostawy. Jeśli użytkownik i odbiorca nie są tą samą osobą, to użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania odbiorcy. Ze względu na złożoną logistykę międzynarodową nie możemy zagwarantować terminu dostawy i nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie dostawy. Akceptowane przez nas metody płatności obejmują najpopularniejsze karty kredytowe, niektóre karty debetowe i/lub inne metody płatności, które możemy w dowolnym czasie udostępniać w naszej witrynie. Płatność może być realizowana za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatności internetowych. Dokonując zakupu towarów/usług za pośrednictwem Usług Stalar, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na ewentualne warunki dotyczące klientów i postanowienia polityki prywatności takich zewnętrznych dostawców usług płatności internetowych oraz zobowiązuje się ich przestrzegać, a ponadto przyjmuje do wiadomości, że nie mamy żadnej kontroli nad takimi warunkami ani nad taką polityką prywatności. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY na takie warunki lub na taką politykę prywatności zewnętrznych dostawców usług płatności internetowych, WÓWCZAS NIE MOŻE DOKONAĆ ZAKUPU ŻADNYCH TOWARÓW/USŁUG. Zakupy są płatne z góry. Będziemy oferować użytkownikowi różne towary/usługi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów/usług w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika. TRANSAKCJA NIE MOŻE ZOSTAĆ ANULOWANA, COFNIĘTA ANI ZMIENIONA PO DOSTARCZENIU TOWARÓW/USŁUG. W przypadku konieczności zwrotu towaru użytkownik ponosi wszystkie związane z tym koszty, a zapłacona kwota zostaje zwrócona po potrąceniu ewentualnych poniesionych przez nas opłat wysyłkowych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania (według własnego uznania) zwrotu zapłaconej za zakup kwoty w przypadku wystąpienia błędu technicznego w zakupionym towarze / zakupionej usłudze (ale nie jesteśmy zobowiązani tego robić).

4. Konto użytkownika i bezpieczeństwo danych

Dołączając do zarejestrowanych członków, użytkownik wyraża zgodę na to, by jego dane kontaktowe zostały ujęte w naszej bazie danych, oraz upoważnia Hypestar i nasze podmioty stowarzyszone do udostępniania takich informacji kontaktowych innym użytkownikom lub do wykorzystywania jego danych osobowych w inny sposób zgodnie z Polityki prywatności. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami lub z zewnętrznymi usługodawcami i podaje informacje, w tym informacje na temat konta lub płatności, potwierdza w ten sposób, że wszystkie przekazane przez niego informacje są poprawne, kompletne i aktualne. Użytkownik zapozna się ze wszystkimi zasadami i umowami mającymi zastosowanie w zakresie korzystania z usług osób trzecich. Jeśli użytkownik korzysta z Usług Stalar w urządzeniach mobilnych, wówczas zdaje sobie sprawę z tego i przyjmuje do wiadomości, że zastosowanie mają standardowe stawki i opłaty, np. za przekroczenie limitów danych. Usługi Stalar mogą umożliwiać użytkownikowi rejestrację na potrzeby Usług Stalar i logowanie się do nich za pośrednictwem określonych usług zewnętrznych. Gromadzenie danych użytkownika, korzystanie z nich i ich ujawnianie przez osobę trzecią podlega polityce prywatności takiej osoby trzeciej. Dalsze informacje na temat gromadzenia danych osobowych użytkownika, korzystania z nich i ich ujawniania w przypadku połączenia konta Stalar z kontem usług zewnętrznych znaleźć można w naszej Polityce prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie swojego konta i hasła, za ograniczenie dostępu do swojego komputera oraz za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta lub przy wykorzystaniu jego hasła. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego konto jest jego kontem osobistym, a udostępnianie go innym osobom lub zezwalanie na korzystanie z niego różnym użytkownikom poza jego podmiotem gospodarczym może spowodować nieodwracalny uszczerbek po stronie Stalar lub innych użytkowników witryn. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom dostępu do Usług Stalar ani do części takich usług poprzez udostępnianie swojej nazwy użytkownika, swojego hasła ani innych informacji zabezpieczających. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z takiego naruszenia i mamy prawo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika bez ponoszenia odpowiedzialności. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub o każdym wykorzystaniu jego nazwy użytkownika lub hasła, a także o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do swojego konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie mogły zobaczyć ani zapisać jego hasła lub innych danych osobowych. Choć Usługi Stalar nie ponoszą odpowiedzialności za straty użytkownika spowodowane przez nieautoryzowany dostęp do jego konta, użytkownik może ponosić odpowiedzialność za straty wynikające z takiego nieautoryzowanego użytkowania ponoszone przez Usługi Stalar lub inne osoby. Mamy prawo zdezaktywować wszelkie nazwy użytkownika, hasła lub inne identyfikatory – wybrane przez użytkownika lub zapewnione przez nas – w dowolnym czasie, według naszego uznania i z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym jeśli naszym zdaniem użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania z usług.

5. Poszanowanie dla własności intelektualnej

Stalar szanuje własność intelektualną innych osób i przestrzega wymogów narzuconych w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub przedstawicielem takiej osoby i uważa, że treść opublikowana w ramach Usług Stalar narusza jego prawa autorskie, powinien nas o tym powiadomić.

6. Znak towarowy i licencja

My, Stalar i powiązane z nami logo i nazwy stanowią nasze znaki towarowe i znaki usługowe. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy i logo stosowane w Usługach Stalar lub za ich pośrednictwem, np. znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy lub logo dostawców zewnętrznych, stanowią znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy lub logo odnośnych właścicieli. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw ani licencji w odniesieniu do wyżej wymienionych znaków towarowych, znaków usługowych ani logo. Witryny i określone materiały dostępne w ramach Usług Stalar lub za ich pośrednictwem stanowią treści, których jesteśmy właścicielami, autorami, twórcami, nabywcami lub w zakresie których posiadamy licencję (łącznie nasze „utwory”). Nasze utwory mogą podlegać ochronie wynikającej z praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i/lub innych przepisów prawa. Zastrzegamy sobie i zachowujemy wszelkie prawa do naszych utworów i Usług Stalar. O ile Usługi Stalar wyraźnie nie określają inaczej w formie pisemnej, wyrażając zgodę na niniejsze warunki korzystania z usług, użytkownik otrzymuje ograniczoną i odwołalną licencję niepodlegającą sublicencjonowaniu i niezapewniającą mu wyłączności (tzn. otrzymuje osobiste i ograniczone prawo) w zakresie uzyskania dostępu do Usług Stalar i korzystania z nich wyłącznie na potrzeby osobiste lub wewnętrzne potrzeby biznesowe. Użytkownik nie może kopiować, wyświetlać, pobierać, modyfikować, powielać, dostosowywać, tłumaczyć, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego ani tworzyć utworów pochodnych którychkolwiek utworów, ani bezpośrednio lub pośrednio publikować, odtwarzać, przerabiać ani ponownie publikować którychkolwiek utworów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Powyższa licencja uwarunkowana jest przestrzeganiem przez użytkownika niniejszych warunków korzystania z usług. W przypadku naruszenia dowolnego z postanowień niniejszych warunków korzystania z usług każda licencja uzyskana przez użytkownika zostanie automatycznie unieważniona i wypowiedziana.

7. Niedozwolone działania w ramach Usług Stalar

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług Stalar wyłącznie do celów zgodnych z prawem, które są wyraźnie dozwolone zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z usług i w nich przewidziane, a my zastrzega sobie prawo, by bez wcześniejszego powiadomienia ograniczyć dostęp do określonych Usług (lub dowolnych funkcji objętych Usługami) lub ograniczyć ich użytkowanie, jeśli z uzasadnionych przyczyn będziemy uważali, że użytkownik (i) narusza przepisy prawa i regulacje, (ii) narusza niniejsze warunki korzystania z usług, (iii) mógłby spowodować poniesienie odpowiedzialności przez my lub nasze podmioty stowarzyszone, (iv) narusza prawa osób trzecich, (v) mógłby szkodzić interesom innych użytkowników, osób trzecich, Hypestar lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Użytkownik zobowiązuje się przeglądać Usługi Stalar i zawarte w nich treści w niezmienionej i niezmodyfikowanej formie. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie może modyfikować Usług Stalar ani usuwać żadnych treści zawartych w Usługach Stalar. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ani nie podejmować prób korzystania z żadnych metod, urządzeń, programów ani procedur po to, aby szkodzić innym, zakłócać funkcjonowanie Usług Stalar albo wykorzystywać i/lub monitorować informacje zawarte w Usługach Stalar lub związane z nimi informacje do nieautoryzowanych celów.

8. Powody zakończenia świadczenia usług

Nie gwarantujemy, że nasza witryna ani dostępne w niej treści będą zawsze dostępne lub będą dostępne przez cały czas. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Stalar zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia (bez powiadomienia i według własnego uznania) licencji udzielonej użytkownikowi w zakresie korzystania z Usług (w tym publikowania treści wygenerowanych przez użytkownika) oraz do zablokowania użytkownika lub uniemożliwienia mu w przyszłości dostępu do Usługi i możliwości korzystania z nich, w tym w sytuacjach, w których mamy powody, by sądzić, że: (a) korzystanie przez użytkownika z Usług Stalar narusza niniejsze warunki lub obowiązujące przepisy prawa, (b) użytkownik korzysta z Usług Stalar w sposób nieuczciwy lub niewłaściwie z nich korzysta, lub (c) nie jesteśmy w stanie nadal świadczyć Usług Stalar na rzecz użytkownika ze względów technicznych lub z uzasadnionych przyczyn biznesowych. Dotyczy to również możliwości wypowiedzenia lub zawieszenia dostępu do wszelkich zakupionych produktów/usług. Powiadomienie o wypowiedzeniu dotyczącym Usług Stalar przekażemy użytkownikowi mailowo lub korzystając z innych środków komunikacji. Każde takie wypowiedzenie pozostaje bez uszczerbku dla naszych praw, środków prawnych, roszczeń czy możliwości obrony wynikających z niniejszych warunków. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa użytkownik zobowiązuje się bronić Usług Stalar, podmiotu prowadzącego witrynę Stalar, spółki dominującej Stalar, odnośnych podmiotów stowarzyszonych Stalar, licencjodawców Stalar, usługodawców Stalar, kadry zarządzającej, menedżerów, pracowników, przedstawicieli, następców prawnych i cesjonariuszy Stalar, zwolnić ich z odpowiedzialności i zabezpieczyć ich przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, wyrokami, postanowieniami, obowiązkami, stratami, zobowiązaniami, kosztami, obciążeniami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej), które wynikają z: (i) korzystania z Usług Stalar i uzyskiwania do nich dostępu przez użytkownika; (ii) naruszenia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszych warunków korzystania z usług; (iii) naruszenia przez użytkownika dowolnych praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw własności lub prawa do prywatności. Powyższy obowiązek obrony i zabezpieczenia obowiązuje również po okresie obowiązywania niniejszych warunków korzystania z usług i po okresie korzystania z Usług Stalar przez użytkownika. Użytkownik akceptuje, że posiadamy wyłączne prawo i obowiązek kierowania obroną prawną w związku z takimi roszczeniami, żądaniami lub postępowaniami sądowymi.

9. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z Usług Stalar na własne ryzyko. Usługi Stalar dostarczamy w stanie, w jakim są, i w miarę ich dostępności. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Usługi Stalar, podmiot prowadzący witrynę Stalar, kadra zarządzająca, menedżerowie, pracownicy i przedstawiciele Stalar wyraźnie zrzekają się odpowiedzialności z tytułu wszelkich (wyrażonych lub dorozumianych) gwarancji o jakimkolwiek charakterze związanych z Usługami Stalar i z produktami/usługami zakupionymi i uzyskanymi za pośrednictwem Usług Stalar, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszenia praw. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemów komputerowych lub utraty danych, które wynikają z korzystania przez niego z Usług Stalar. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń co do poprawności lub kompletności treści zawartych w Usługach Stalar ani treści witryn powiązanych z Usługami Stalar ani co do tego, że Usługi Stalar spełnią wymagania użytkownika, a ponadto nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za (i) błędy, pomyłki ani nieścisłości zawarte treściach; (ii) szkody na osobie ani szkody majątkowe o jakimkolwiek charakterze wynikające z korzystania przez użytkownika z witryn lub naszych usług lub uzyskania do nich dostępu; (iii) nieautoryzowany dostęp do naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich danych osobowych przechowywanych na takich serwerach, ani nieautoryzowane korzystanie w powyższym zakresie; (iv) robaki, wirusy, konie trojańskie i tym podobne programy, które mogą być rozsyłane przez osobę trzecią za pośrednictwem Usług Stalar lub naszych usług; (v) spory pomiędzy różnymi użytkownikami korzystającymi z Usług Stalar.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE STANOWIĄ INACZEJ, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HYPESTAR WOBEC UŻYTKOWNIKA NA JAKIEJKOLWIEK PODSTAWIE I BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ PODEJMOWANYCH KROKÓW ZAWSZE OGRANICZA SIĘ DO EWENTUALNYCH OPŁAT POKRYTYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZAPŁACIŁ ŻADNYCH KWOT, WÓWCZAS NIE PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO ŻADNYCH KWOT PIENIĘŻNYCH ANI RÓWNORZĘDNYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ODSZKODOWANIA UBOCZNE, POŚREDNIE, KARNE, USTAWOWE, Z NAWIĄZKĄ, ZA UTRACONE KORZYŚCI, SPECJALNE LUB WTÓRNE (W TYM ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRACONEGO ZYSKU, UTRATY WARTOŚCI FIRMY, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNYCH STRAT FINANSOWYCH) W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK ROSZCZENIAMI INDYWIDUALNYMI LUB GRUPOWYMI, ANI ZA ŻADNE STRATY, SZKODY, POWÓDZTWA, POZWY ANI INNE POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB Z NICH WYNIKAJĄCE, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE POWÓDZTWA WYNIKAJĄ Z UMOWY, NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA LUB Z INNYCH PODSTAW. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE USŁUGI STALAR NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI, ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM ZACHOWANIA OSÓB TRZECICH, A RYZYKO ZWIĄZANE ZE SZKODAMI LUB STRATAMI WYNIKAJĄCYMI Z TAKICH TREŚCI LUB ZACHOWAŃ PONOSI WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE WNOSIĆ POZWÓW ANI NIE WSZCZYNAĆ POSTĘPOWAŃ SPRZECZNYCH Z POWYŻSZYMI OGRANICZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OBIETNIC W ODNIESIENIU DO PONIŻSZYCH ZAGADNIEŃ I WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (1) PRODUKTY, USŁUGI, INFORMACJE, PROGRAMY I/LUB WSZYSTKIE INNE ŚWIADCZENIA OSÓB TRZECICH, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, LUB (2) JAKOŚĆ LUB ZACHOWANIA OSÓB TRZECICH, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ UŻYTKOWNIK W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z USŁUG STALAR JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NICH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OKREŚLONYCH RODZAJÓW SZKÓD. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ – W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO – ZASTOSOWANIA WOBEC DANEGO UŻYTKOWNIKA.

11. Wybór prawa i rozstrzyganie sporów

Niniejsze warunki korzystania z usług regulowane i interpretowane są zgodnie z prawem Republiki Singapuru z wyłączeniem przepisów kolizyjnych zawartych w takim prawie. Jeśli pomiędzy stronami pojawi się spór związany z niniejszymi warunkami korzystania z usług, strony podejmą próbę rozstrzygnięcia go w drodze polubownych konsultacji. Jeżeli jednak nie będą w stanie rozwiązać sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu rozpoczęcia takich polubownych konsultacji, strony nieodwołalnie wyrażają zgodę na to, by taki spór podlegał wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu Republiki Singapuru.

12. Współpraca z organami ścigania

Jesteśmy uprawnieni do podjęcia odpowiednich kroków prawnych (w tym między innymi zwrócenia się do organów ścigania) w związku z nielegalnym lub nieautoryzowanym korzystaniem z Usług Stalar. Bez ograniczania powyższego postanowienia jesteśmy uprawnieni do pełnej współpracy z organami ścigania lub pełnego zastosowania się do nakazów sądowych, które żądają lub wymagają od nas ujawnienia tożsamości dowolnej osoby korzystającej z Usług Stalar lub innych informacji dotyczącej takiej osoby.

13. Zmiany

Możemy zmienić dowolne z postanowień niniejszych warunków korzystania z usług poprzez publikację takich zmian. Korzystanie przez użytkownika z Usług Stalar lub uzyskiwanie do nich dostępu po dacie aktualizacji warunków jest równoznaczne z akceptacją takich zaktualizowanych warunków. Jeśli użytkownik nie akceptuje zaktualizowanych warunków, wówczas nie może uzyskiwać dostępu do Usług Stalar lub musi zaprzestać korzystania z Usług Stalar.

14. Pozostałe postanowienia

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia zawartego w niniejszych warunkach korzystania z usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa ani postanowienia. Zrzeczenie się dowolnego z postanowień niniejszych warunków korzystania z usług będzie skuteczne wyłącznie, jeśli zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez odnośną stronę. Jeżeli dowolne z postanowień niniejszych warunków korzystania z usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, zakres takiego postanowienia zostanie ograniczony lub postanowienie to zostanie usunięte z niniejszych warunków korzystania z usług w minimalnym niezbędnym zakresie i nie będzie to miało wpływu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. Po wypowiedzeniu niniejszych warunków korzystania z usług każde postanowienie, które ze względu na swój charakter lub wyraźną treść warunków powinno pozostać w mocy, będzie obowiązywać również po takim wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. Warunki korzystania z usług, nasza Polityka prywatności i wszelkie dokumenty wyraźnie ujęte w nich poprzez odniesienie stanowią jedyną i całą umowę pomiędzy użytkownikiem a nami w odniesieniu do Usług Stalar oraz zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, zobowiązania i gwarancje (zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej) dotyczące Usług Stalar. Jeśli opublikowaliśmy lub udostępniliśmy tłumaczenie warunków na język polski, użytkownik potwierdza, że tłumaczenie takie zostało mu dostarczone wyłącznie dla jego wygody i że to angielska wersja językowa reguluje dostęp do Usług lub stron i korzystanie z nich przez użytkownika.